VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro pronájem obytného vozidla a dalších movitých věcí

Milí návštěvníci webových stránek www.ckao.cz, klienti a příznivci svobodného cestování,

právě čtete všeobecné obchodní podmínky pro pronájem obytných vozidel (karavanů) a dalšího sortimentu, který Vám zpříjemní Vaše cestování, camping a volný čas.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (zkráceně jen „VOP“) obsahují další práva a povinnosti vyplývajících ze smluvního vztahu mezi námi, jakožto pronajímatelem karavanu, a Vámi, jakožto nájemcem (uživatelem) karavanu k pronájmu, která se nevešla do samotné smlouvy. Tyto VOP jsou nedílnou součástí každé smlouvy o pronájmu karavanu, kterou spolu uzavíráme.

Tyto VOP si proto pečlivě přečtěte a dodržujte, prosím, pak zejména podmínky pro užívání pronajatého karavanu.

Tyto VOP jsou dostupné i na našich webových stránkách www.ckao.cz (dále jen „Web“) a budou Vám rovněž předloženy před podpisem smlouvy o pronájmu karavanu.

KDY SE VOP POUŽIJÍ A JAKÝ MAJÍ VZTAH K UZAVŘENÉ NÁJEMNÍ SMLOUVĚ?

Na pronájem osobního automobilu – obytného vozidla (dále jen „Vozidlo“) a případného příslušenství či dalších movitých věcí z našeho sortimentu spolu uzavíráme nájemní smlouvu (dále jen „Smlouva“). Podrobná specifikace Vozidla a jeho příslušenství a součástí je uvedena na Webu a ve Smlouvě či v jejích přílohách.

VOP jsou součástí Smlouvy. Pokud by ve Smlouvě byla ujednání, která se liší od textu VOP, mají ujednání ve Smlouvě přednost. VOP popisují proces objednávky, uzavření Smlouvy, plnění Smlouvy a práva a povinnosti s tím spojené.

Obsah VOP:

I. Základní údaje o naší společnosti   

II. Důležité pojmy

III. Jak na objednávku a uzavření Smlouvy

IV. Výše nájemného a jeho platba

V. Předání a vrácení Vozidla a dalších pronajatých věcí

VI. Odstoupení od smlouvy a jiné možnosti skončení nájmu, storno podmínky

VII. Podmínky užívání Vozidla a dalších pronajatých věcí

VIII. Škodné události, pojištění

IX. Reklamační řád, odpovědnost za vady

X. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

XI. Závěrem

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NAŠÍ SPOLEČNOSTI

Centrum Karavanů A Odpočinku s.r.o.

IČ: 090 92 790
DIČ: CZ09092790
Sídlo: Tuřanka 1222/115, Slatina, 627 00 Brno
E-mail: jan.rypel@ckao.cz
Telefon: +420 728 651 135

Naše společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 117200.      

Adresa pro doručování je shodná s adresou sídla společnosti. Na uvedeném e-mailu a telefonu jsme vám v obvyklou denní dobu k dispozici pro běžnou komunikaci i pro případné vyřizování podnětů a reklamací.

V dalším textu vystupuje naše společnost už jen jako „Pronajímatel“.

 

II. DŮLEŽITÉ POJMY

KDO JE NÁJEMCEM NEBOLI NAŠIM KLIENTEM?

Nájemcem (dále jen „Nájemce“ nebo „Klient“) je ten, kdo s námi uzavře Smlouvu o pronájmu osobního automobilu (Vozidla), případně i o nájmu (jiných) movitých věcí, tedy námi nabízeného doplňkového sortimentu pro camping a volnočasové aktivity.

Klientem může být spotřebitel, podnikatel (podnikající fyzická osoba – OSVČ anebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost) anebo i nepodnikající právnická osoba. V každém případě je však nutné, aby Vozidlo řídila výhradně osoba, která je starší 23 let a má nejméně 3 roky řidičské oprávnění skupiny B; za toto nese odpovědnost Klient. Další podmínky pro užívání (řízení) Vozidla můžou být uvedeny i ve Smlouvě.

KDO JE SPOTŘEBITEL?

Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky nebo Smlouvy uvedete své IČO, budeme mít za to, že Smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel. V takovém případě se na Vás nebudou vztahovat práva v těchto VOP, která náleží spotřebitelům, není-li výslovně uvedeno jinak.

JAKOU SMLOUVU SPOLU UZAVÍRÁME A JAKÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY SE ŘÍDÍ?

Z předchozího textu již víte, že spolu uzavíráme smlouvu nájemní, a to podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „OZ“). Pro pronájem Vozidla se použijí zejména zvláštní ustanovení o nájmu dopravního prostředku (§ 2321 a násl. OZ) a pro pronájem doplňkového sortimentu ustanovení OZ o podnikatelském pronájmu věcí movitých (§ 2316 a násl. OZ).  Pokud je Klientem spotřebitel, pro vzájemný právní vztah se užije i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a dále v odpovídajícím rozsahu Díl 4 hlavy I části čtvrté OZ upravující závazky ze smluv uzavíraných se spotřebitelem.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce, a to jejím podepsáním, případě jiným vhodným způsobem nevzbuzujících pochybnosti o jejím uzavření. Pokud je uzavírána prostřednictvím e-mailu nebo Webu, je archivovaná v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám. Smlouva je v těchto případech tvořena objednávkou (vyplněným rezervačním formulářem na Webu, e-mailovou objednávkou) a jejím přijetím z naší strany a těmito VOP. V případě uzavření Smlouvy v tištěné podobě obdrží každá smluvní strana jeden výtisk podepsané Smlouvy.

CO JE SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA?

Je to Smlouva, ve které jako Klient vystupuje spotřebitel. Spotřebitel má v mnoha případech výhodnější postavení než ostatní klienti. Pokud se některé právo týká pouze Spotřebitele, je to ve VOP výslovně uvedeno (tj. místo „Klient“ je uvedeno „Spotřebitel“).

CO JE SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM?

Jedná se o Smlouvu, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž bychom se museli osobně potkat, neboť k jejímu uzavření využíváme Web, e-mail, telefon nebo obdobné prostředky. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a případné telefonní hovory) si jako Klient hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované Vaším operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky s využitím některého z uvedených prostředků výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

III. JAK NA OBJEDNÁVKU A UZAVŘENÍ SMLOUVY

 1. VÝBĚR VOZIDLA, TERMÍNU, DOPLŇKOVÉHO SORTIMENTU: Na Webu naleznete podrobný popis Vozidel a jejich příslušenství a výbavy. Naleznete zde i nabídku dalšího, doplňkového sortimentu.
 2. OBJEDNÁVKA A REZERVACE VOZIDLA A DOPLŇKOVÉHO SORTIMENTU: Na Webu máte možnost si u jednotlivého Vozidla (a v kalendáři) ověřit dostupnost, teda zda je pro Vámi požadovaný termín dané Vozidlo k dispozici. Pokud je v daných dnech dostupné, můžete učinit objednávku, a to buď vyplněním rezervačního formuláře anebo i zasláním e-mailové objednávky, případně telefonicky anebo osobně v sídle naší společnosti po telefonické dohodě. Do objednávky e-mailové a telefonické prosím uveďte stejné údaje jako se vyplňují v rezervačním formuláři, tj. jméno, příjmení, e-mail, vybrané Vozidlo, termín nájmu a místo předání.

Po přijetí objednávky učiněné prostřednictvím rezervačního formuláře Vás budeme informovat e-mailem zaslaným na Vaši elektronickou adresu uvedenou v rezervaci. Stejně Vás budeme informovat i o přijetí e-mailové objednávky. U telefonické objednávky Vám do e-mailu zašleme rekapitulaci ústní objednávky. U osobní objednávky zpravidla na místě vyplníme objednávkový formulář. Součástí zprávy o přijetí objednávky je vždy i zálohová faktura na částku ve výši 50 % nájemného na Vámi požadovanou dobu nájmu. Doručením tohoto e-mailu s potvrzením objednávky je Smlouva mezi námi uzavřená. Záloha uvedená na zálohové faktuře je splatná do 3 pracovních dní od vystavení zálohové faktury na bankovní účet na faktuře uvedený, případně v hotovosti v sídle naší společnosti nebo v místech předání. Záloha je uhrazena okamžikem připsání na náš bankovní účet anebo okamžikem předání hotovosti. V případě, že by počátek nájmu měl nastat dříve než 3 pracovní dny po vystavení zálohové faktury, musí být záloha uhrazena nejpozději den před počátkem nájmu.

Jakékoli změny uzavřené Smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou možné jen na základě dohody mezi námi. Do doby uzavření Smlouvy můžete svoji objednávku zrušit e-mailem zaslaným na naši elektronickou adresu uvedenou v čl. I. těchto VOP.

V pochybnostech Vás můžeme kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabýváme.

Objednávat přes Web anebo e-mail je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Upozorňujeme však, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti Webu v důsledku nutné údržby Webu anebo v důsledku okolností, za které neodpovídáme, jako jsou výpadky připojení k internetové síti apod. Telefonické objednávky jsou možné v pracovní dny od 8 00 do 18 00, osobní objednávky v pracovní dny od 8 00 do 18 00.

IV. VÝŠE NÁJEMNÉHO A JEHO PLATBA

 1. NÁJEMNÉ: Na Webu je uveden i ceník, kde najdete denní výši nájemného. Liší se podle toho, v kterou roční dobu (sezonu) má být nájem realizován a na jak dlouhou dobu. V ceníku je uvedena i výše nájemného doplňkového sortimentu. Mohou zde být uvedeny i výhodné balíčky anebo akční nabídky. Uvedená cena obsahuje vždy vše, co je uvedeno v popisu u jednotlivých Vozů (z pohledu výbavy a příslušenství). U nájmu trvajícího 1-7 dní platí uvedené nájemné pro maximálně 300 km/den, u nájmu trvajícího 8 a více dní nejsou kilometry cenově limitovány. V případě překročení uvedeného limitu se nájemné zvyšuje o 6 Kč za každý km nad limit. Navýšení nájemného za překročení limitu Vám bude vyúčtováno při skončení nájmu, resp. vrácení Vozidla a je splatné do 7 dnů od skončení nájmu nebo vrácení Vozidla (je-li vráceno před skončením nájmu). Výše nájemného je platná po celou dobu, kdy je na Webu uvedena. Pokud Klient (z jakéhokoli důvodu) vrátí Vozidlo později než ve sjednaný den (skončení nájmu), je povinen za každý den, kdy Vozidlo není vráceno, uhradit částku odpovídající dennímu nájemnému a ve Smlouvě sjednanou smluvní pokutu. Pro tyto případy se za denní nájemné považuje nájemné uvedené ve Smlouvě, případně nejvyšší sazba uvedená v ceníku v době odeslání Vaší objednávky.
 2. Sjednaným nájemným je nájemné uvedené v ceníku v okamžiku odeslání Vaší objednávky, není-li mezi námi výslovně ujednáno jiné nájemné. Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení výše nájemného na Webu (tím je myšlen především překlep) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, pak nejsme povinni Vám nájem za takovou zjevně chybnou částku zajistit. V případě, že by již došlo z Vaší strany i k úhradě této zjevně chybné částky, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit a uhrazenou částku Vám v tom případě vrátit. Dojde-li ke změně výše nájemného v době mezi odesláním Vaší objednávky a jejím potvrzením z naší strany, platí nájemné platné v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.
 3. SPLATNOST: Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, musí být doplatek nájemného, tj. částka rozdílu mezi celkovým nájemným za celou dobu trvání nájmu a zaplacené zálohy uhrazena nejpozději 3 týdny přede dnem, od kterého je nájem sjednaný. U dlouhodobých nájmů (30 a více dnů) může být splatnost sjednána individuálně. Doplatek Klient hradí na bankovní účet Pronajímatele uvedený ve Smlouvě nebo v zálohové faktuře nebo v hotovosti.
 4. KAUCE (JISTOTA): Kromě nájemného jste jako Klient povinni nám uhradit kauci ve výši 30.000,- Kč. Kauce musí být uhrazena (předána v hotovosti nebo připsána na náš bankovní účet) při podpisu Smlouvy, nejpozději však v den zahájení nájmu.

Kauci Vám vrátíme do 5 pracovních dnů poté, kdy nám Vozidlo vrátíte zpět a v případě, že dojde v průběhu nájmu k poškození Vozidla nebo pojistné události, do 5 pracovních dnů poté, kdy bude plně vyčíslena vzniklá újma. Kauce není až do okamžiku jejího vrácení úročena. Z kauce jsme oprávněni odečíst částku (částky) odpovídající našim pohledávkám vůči Vám z uzavřené Smlouvy či jinak se ke Smlouvě vztahující, které v tu dobu nejsou uhrazené, tj. zejména náhradu škody a náklady oprav na Vozidle včetně jeho vybavení a pronajatých movitých věcech, pokud nejsou kryty havarijním pojištěním (typicky spoluúčast), navýšení nájemného za překročení limitu najetých km, náhradu za ztracené nebo odcizené movité věci, které byly pronajaté anebo byly součástí či příslušenstvím Vozidla, náklady na obstarání nových vyhotovení klíčů a dokladů k Vozidlu, pokud došlo k jejich ztrátě nebo poškození, a to včetně správních poplatků. Z kauce jsme oprávněni odečíst i neuhrazené částky rovnající se pokutám a jiným sankcím, které vznikly v souvislosti s nájmem bez našeho přičinění. V případě, že složená kauce nepostačuje na úhradu všech našich pohledávek, vystavíme Vám na doplatek fakturu, kterou jste povinni uhradit do 7 dnů od jejího doručení. Doručit ji můžeme jak osobním předáním, tak e-mailem anebo klasickou poštou. U e-mailového zaslání se považuje za doručenou následující pracovní den po jejím odeslání, není-li prokázáno dřívější doručení.

 1. ZPŮSOB PLATBY: Sjednané nájemné i kauci je možné uhradit následujícím způsobem:

Bezhotovostně (klasickým) bankovním převodem na náš bankovní účet: pokyny k platbě naleznete vždy ve Smlouvě nebo na faktuře. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována.

Bezhotovostně online platební kartou nebo tzv. rychlým online bankovním převodem prostřednictvím platebního portálu. Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY
s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online
bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému
 bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti
 GOPAY s.r.o. Tyto údaje s námi uvedená společnost nesdílí a nemáme k nim přístup.

V hotovosti

V. PŘEDÁNÍ A VRÁCENÍ VOZIDLA A DALŠÍCH PRONAJATÝCH VĚCÍ

 1. PŘEDÁNÍ VOZIDLA V DEN ZAHÁJENÍ NÁJMU: Vozidlo je Klientovi předáno v místě zvoleném při objednávce, případně poté mezi námi prokazatelně dohodnutém. Při předání nám doložíte platný řidičský průkaz a platný průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo pas). Oba doklady musí být platné ještě nejméně po dobu nájmu a musí z nich vyplývat splnění podmínek pro uzavření nájemní smlouvy, tj. užívání Vozidla osobou starší 23 let a s aspoň 3letým řidičským oprávněním skupiny B.

Vozidlo je předáváno v pracovní dny v době mezi 8 a 18 h, konkrétní časové rozmezí spolu dohodneme nejméně den předem. Počítejte prosím s tím, že předávání trvá cca 30 – 60 minut a při předávání více vozidel v rámci téhož dne tak může dojít ke zpoždění v předání. Den předání Vozidla je počítaný jako celý den trvání nájmu, obdobně den vrácení Vozidla.

 1. PŘEDÁVACÍ PROTOKOL: Při předání sepíšeme předávací protokol, ve kterém bude uvedeno, jaké doklady a příslušenství jste k Vozidlu převzali. Standardně dojde k předání 1x sady klíčů, malého TP, zelené karty, průkazu o zákonném pojištění, havarijním pojištění a pokynů pro užívaní zařízení umístěných ve Vozidle. V předávacím protokole budou uvedeny i další předané movité věci, které jste si pronajali a převzali. Podpisem předávacího protokolu potvrdíte i stav a výbavu Vozidla, tj.:
 • Vozidlo je při předání vždy kompletně čisté uvnitř i zvenku. WC je nachystáno na okamžité používání a jsou nachystány náhradní chemikálie. Pitná voda je doplněna do 100 %, nebo dle dohody. Ve výbavě je plná 10 kg plynová láhev. Palivová nádrž je plná na 100 %.
 • při převzetí Vozidla Vám byly vysvětleny všechny funkce dostupných zařízení, zejména chemické WC, plyn. sporák, funkce nádrží na pitnou vodu, klimatizace, plynové topení a ohřev teplé vody, lednice, venkovní markýza.
 1. VRÁCENÍ VOZIDLA: Vozidlo musí být vráceno nejpozději poslední den nájmu v době mezi 8 a 17 hodinou, konkrétní časové rozpětí spolu sjednáme nejméně den předem, nevylučují-li to mimořádné okolnosti. Předávání probíhá pouze v pracovních dnech, není-li výslovně ujednáno jinak. Pokud konec nájmu připadá na den pracovního volna, může být Vozidlo vráceno nejbližší následující pracovní den a je to považováno za řádné předání. Vozidlo nám vrátíte ve stejném místě, kde jste ho přebírali při zahájení nájmu, nebude mezi námi výslovně dohodnuto jinak. I při vrácení počítejte s tím, že může dojít k drobnému posunutí času předání, pokud ve stejný den bude předáváno více vozidel. Předání a prvotní kontrola Vozidla po předání může trvat i déle než hodinu. Případné způsobené skryté vady, které nemůžeme odhalit při prvotní kontrole, uplatníme bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Při vracení Vozidla vyžadujeme doplněnou palivovou nádrž do 100 % nebo podle dohody, uklizený interiér a čistou karoserii. Nádrž na pitnou vodu a nádrž pro chemické WC musí být prázdné a čisté. V případě nedodržení těchto podmínek Vám budou účtovány následující částky, které jsme oprávněni si strhnout ze složené kauce:
 • náhrada za neuklizené a nevyčištěné Vozidlo 200,- Kč,
 • náhrada za nevyprázdněné nádrže (šedá voda / pro chemické WC) 000,- Kč,
 • náhrada za znečištěnou karoserii 200,- Kč.

Vrácení Vozidla, jeho stav a splnění nebo nesplnění povinností potvrdíme opět svými podpisy na předávacím protokole.

Přebírat a předávat Vozidlo může pouze osoba, která s námi uzavřela Smlouvu. Zastoupení není přípustné, pokud se výslovně nedohodneme jinak. 

VI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A JINÉ MOŽNOSTI SKONČENÍ NÁJMU, STORNO PODMÍNKY

 1. SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA UZAVŘENA DISTANČNĚ: V souladu s § 1837 písm. j) OZ není Klient, který je spotřebitelem oprávněn od smlouvy o nájmu dopravního prostředku uzavřené distančním způsobem odstoupit za podmínek uvedených v § 1829 a násl. OZ, pokud má být podle smlouvy plněno k určitému datu nebo v určitém období. Vzhledem k uvedenému tak Klient, který je spotřebitelem, toto právo na odstoupení od Smlouvy bez uvedení důvodu ve 14denní lhůtě ode dne uzavření Smlouvy nemá.
 2. PŘEDČASNÉ UKONČENÍ SMLOUVY: Smlouvu lze ukončit před sjednanou dobou trvání nájmu naší vzájemnou dohodou. V dohodě pak sjednáme podmínky skončení a není-li výslovně ujednáno jinak, jste povinni nám i v tomto případě uhradit celé sjednané nájemné, i když dojde k dřívějšímu skončení nájmu.
 3. DŮVODY PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY: Smluvní strany mohou od Smlouvy odstoupit v případech, kdy druhá smluvní strana podstatným způsobem poruší Smlouvu a v případech, kdy možnost odstoupení vyplývá z platných právních předpisů. Odstoupení musí být učiněno písemně (tedy i elektronickou formou). Odstoupení je účinné okamžikem doručení druhé smluvní straně, přičemž u elektronické formy je za den doručení považovaný následující pracovní den po odeslání odstoupení, není-li prokázáno dřívější doručení. Stejné pravidlo o doručení se použije i pro odstoupení učiněné Klientem dle odst. 4. tohoto článku. Odstoupením není dotčeno právo na náhradu vzniklé újmy a právo na úhradu smluvní pokuty, případně právo na úhradu storno poplatků. Za závažné porušení se považuje zejména porušení podmínek pro užívání Vozidla sjednaných v těchto VOP a nedodržení podmínek sjednaných ve VOP pro škodné události.
 4. ODSTUPNÉ NEBOLI STORNO POPLATEK: Ze strany Klienta může být Smlouva ukončena i písemným odstoupením (tj. včetně elektronické formy) bez uvedení důvodů, je-li současně Klientem uhrazeno odstupné ve smyslu § 1992 OZ – storno poplatek splatný v okamžiku odstoupení od této Smlouvy, a to za těchto podmínek:
 • odstoupení je nám doručeno nejpozději 60 dní před zahájením nájmu (včetně) – storno poplatek je 20 % sjednaného nájemného,
 • odstoupení je nám doručeno 59 až 30 dní před zahájením nájmu (včetně) – storno poplatek je 50 % sjednaného nájemného,
 • odstoupení je nám doručeno 29 až 15 dní před zahájením nájmu (včetně) – storno poplatek činí 80 % sjednaného nájemného,
 • odstoupení je nám doručeno 14 a méně dní před zahájením nájmu – storno poplatek činí 100 % sjednaného nájemného.
 1. PŘEDČASNÉ VRÁCENÍ VOZIDLA Nebude-li výslovně ujednáno jinak, pak i při předčasném vrácení Vozidla i dřívějším skončení nájmu je Klient povinen uhradit celé sjednané nájemné, jako by nájem trval po celou sjednanou dobu.

VII. PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ VOZIDLA A DALŠÍCH PRONAJATÝCH VĚCÍ

Pro užívání Vozidla je nutné striktně respektovat a dodržovat zejména následující pravidla:

 • chovat se a užívat Vozidlo tak, jak to lze od osoby s rozumem průměrného člověka očekávat,
 • je zakázáno dělat jakékoliv úpravy Vozidla např. polepování, lepení, šroubovaní, řezání, montáž či demontáž součástí a/nebo pevně spojeného příslušenství,
 • ve Vozidle platí úplný zákaz kouření tabákových či obdobných výrobků včetně IQOS, elektronických cigaret a/nebo jejich náhrad či alternativ, doutníků, vodních dýmek apod. a rozdělávat či používat otevřený oheň (vč. svíček) s výjimkou vestavného plynového vařiče,
 • nenechávat puštěný plynový vařič bez náležitého dozoru a po jehož použití vždy řádně uzavřít přívod plynu do plynového vařiče,
 • využívat všechny nainstalované zabezpečovací systémy,
 • je zakázáno přetěžovat Vozidlo, včetně garáže,
 • ve Vozidle, za jízdy, smí být jen počet osob dle informací v technickém průkazu,
 • markýza smí být použita pouze za přítomnosti posádky Vozidla a příznivého a bezvětrného počasí a výhradně při stání Vozidla,
 • před započetím jízdy je třeba zkontrolovat uzavření všech oken, zajištění všech volných předmětů v interiéru a také v garáži Vozidla. Nutná je kontrola správného uzavření kazety markýzy,
 • Klient se zavazuje dodržovat obecně závazné právní předpisy pro provoz na pozemních komunikacích ve státech, kde se Vozidlo nachází. Klient se zavazuje používat Vozidlo pouze na území těch států, které si spolu při předávání Vozidla ujednáme. Porušení této povinnosti je závažným porušením Smlouvy,
 • Klient je povinen uhradit všechny pokuty, poplatky a penále (jakékoli sankce), které vzniknou užíváním Vozidla v době trvání nájmu, a to i když jsou vyměřeny, sděleny přímo naší společnosti anebo sděleny (a jejich splatnost nastane) až po ukončení nájmu,
 • pokud Klient během nájmu použije hasicí přístroj, autolékárničku nebo rezervní kolo, tak je musí dokoupit nebo nechat opravit,
 • při použití držáku na kola je nezbytně nutné opatřit toto zařízení reflexní deskou, která je ve výbavě Vozidla,
 • doporučená rychlost při přejíždění zpomalovacích retarderů je 10 km/hod., jinak hrozí především utržení držáku zatíženého jízdními koly,
 • řídit Vozidlo kromě Klienta může jiná osoba jen v případě, že je jako oprávněná uvedena v předávacím protokole, a že po celou dobu řízení splňuje podmínky stanovené pro řidiče platnými právními předpisy a stanovené těmito VOP pro užívání Vozidla.
 • Klient není oprávněn přenechat Vozidlo do podnájmu nebo obdobného užívání další osobě a není oprávněn užívat Vozidlo k výdělečné činnosti.
 • Klient hradí veškeré náklady na provoz a běžnou údržbu Vozidla po dobu, kdy Vozidlo užívá.
 • Klient může vzít s sebou do Vozidla i domácí zvíře, pokud ví, že zvíře dobře snáší cestování ve Vozidle, je předpoklad, že nepoškodí interiér Vozidla, a i dle platných právních předpisů může ve Vozidle cestovat (zejména při cestách mimo Českou republiku).

Při nesplnění těchto podmínek se Klient zavazuje uhradit nám újmu tímto vzniklou.

Tato pravidla je povinen dodržovat Klient a všechny osoby jakýmkoliv způsobem užívající Vozidlo. Klient je povinen zajistit, že veškeré osoby jakkoliv užívající Vozidlo se s těmito pravidly řádně seznámí a že je budou řádně dodržovat, a spolu s těmito osobami nese odpovědnost za dodržení těchto pravidel.

VIII. ŠKODNÉ UDÁLOSTI, POJIŠTĚNÍ

 1. Vozidlo je havarijně pojištěno včetně odcizení a vandalismu na území celé Evropy se spoluúčastí 10 %, minimum však 10.000, – Kč. Ve stejném rozsahu se tímto sjednává spoluúčast Klienta (a je možné ji uplatnit ze složené Kauce, pokud by Klient spoluúčast včas neuhradil). Současně má Vozidlo uzavřeno i zákonné pojištění odpovědnosti z provozu vozidel.
 2. Havarijní pojištění se nevztahuje na:
 • škody vzniklé v důsledků porušení zákazu konzumace alkoholu, omamných a psychotropních látek, před a za jízdy Vozidlem, případně vzniklé v důsledku porušení jiné povinnosti Klienta či osoby řídící Vozidlo vyplývající ze Smlouvy, těchto VOP nebo místních pravidel pro silniční provoz,
 • poškození pneumatik a disků,
 • zavazadla a přepravovaný náklad,
 • ztrátu vybavení Vozidla a pronajatého příslušenství, pokud nedošlo k násilnému vniknutí do Vozidla,
 • škody vzniklé na interiéru Vozidla, pokud nevznikly vlivem dopravní nehody nebo násilným vniknutím,
 • odcizení Vozidla, pokud nebylo uzavřeno a uzamčeno,
 • zpronevěru Vozidla,
 • další případy stanovené příslušnými právními předpisy či pojistnými podmínkami.
 1. Veškeré škody vzniklé na Vozidle třetími osobami (odcizení, poškození, vandalismus) zjištěným i nezjištěným pachatelem a v důsledku dopravních nehod musí být vždy řešeny s příslušnou policii daného státu, kde se Vozidlo nachází.
 2. Klient je povinen při každé vzniklé škodě na Vozidle vč. odcizení informovat bezodkladně nás jako Pronajímatele (kontakt viz čl. I. VOP) a také asistenční službu ČPP +420 957 444 555.
 3. Klient je povinen učinit veškerá možná opatření k zabránění vzniku škod na Vozidle a v souvislosti s užíváním Vozidla, a to i za osoby, které spolu s ním budou Vozidlo užívat, zejména dodržovat pravidla uvedená v manuálu Vozidla a platné právní předpisy. V případě, že Klient poruší tyto povinnosti nebo včas a řádně (aniž by mu v tom bránila vyšší moc nebo jiná obdobně závažná překážka) neoznámí vznik škody a neučiní potřebná opatření a neposkytne součinnost anebo nebude možné prokázat, že za škodu odpovídá jiná osoba, odpovídá za vniklou újmu Klient a je povinen ji řádně uhradit.

IX. REKLAMAČNÍ ŘÁD, ODPOVĚDNOST ZA VADY

 1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právním i předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925 OZ a § 2205 až 2212 OZ.
 2. Jako Pronajímatel Vám odpovídáme za to, že je Vozidlo způsobilé k provozu a k ujednanému způsobu užívání, resp. užívání, k němuž toto Vozidlo obvykle slouží. U ostatních pronajatých věcí odpovídáme, že jsou způsobilé k obvyklému užívání.
 3. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit a brání užívání k obvyklému účelu nebo v případě opakovaného výskytu vady anebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu Vozidla za jiné anebo od Smlouvy odstoupit. V případě, že neodstoupíte od Smlouvy anebo neuplatníte právo na dodání náhradního Vozidla anebo opravu produktu, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bychom nebyli schopni Vám náhradní Vozidlo dodat, stejně tak i v případě, že bychom nezjednali nápravu v přiměřené době anebo že by Vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.
 4. Práva z vadného plnění Vám nenáleží, pokud byste před převzetím Vozidla věděli, že má reklamovanou vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním Vozidla.
 5. Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. O reklamaci nás můžete předem informovat i e-mailem. Reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytneme písemné potvrzení.

X. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

 1. Máte-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte nás prosím na elektronické adrese jan.rypel@ckao.cz.
 2. Podnikáme na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.
 3. Pokud mezi Pronajímatelem a Spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má Spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 4. Pronajímatel v souvislosti s plněním Smlouvy zpracovává osobní údaje Klienta, který je fyzickou osobou, a to v rozsahu údajů uvedených v objednávce a/nebo hlavičce Smlouvy, případně dalších údajů nezbytných pro uplatňování práv a plnění povinností Pronajímatele vyplývajících z této Smlouvy či právních předpisů, to vše v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a po dobu trvání Smlouvy a dále po dobu, kterou stanoví příslušný právní předpis, nejméně však po dobu trvání práv a povinností Pronajímatele vyplývajících z této Smlouvy. Nájemce má právo na přístup k osobním údajům a na opravu osobních údajů a v případě, že Nájemce zjistí nebo se domnívá, že Pronajímatel provádí zpracování jeho osobních údajů neoprávněně nebo v rozporu s GDPR a zákonem o zpracování osobních údajů (zejména jsou-li osobní údaje nepřesné), může požádat o nápravu, případně podat stížnost u Pronajímatele nebo u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, posta@uoou.cz, https://uoou.gov.cz. Další informace o ochraně osobních údajů a zejména o právech subjektu údajů jsou k dispozici na Webu a/nebo na https://uoou.gov.cz/verejnost/zakladni-prirucka-k-ochrane-udaju

XI. ZÁVĚREM

 1. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do skončení nájmu. Nájem se sjednává na dny uvedené v objednávce a potvrzené v přijetí objednávky.
 2. Vezměte, prosím, na vědomí, že jsme oprávněni tyto VOP jednostranně měnit, pro Klienta však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky. Tato verze obchodních podmínek je v textové podobě ve formátu .pdf i přílohou e-mailu potvrzujícího přijetí objednávky.
 3. Tyto VOP jsou účinné od 1. 5. 2024. 

Než odejdete, přijměte od nás dárek ... 

Připravili jsme pro vás PDFko zdarma s našimi osvědčenými tipy, abyste si mohli užít cestování v karavanu naplno!

 • Vaše osobní údaje (jméno a e-mailová adresa) jsou v bezpečí. Budou zpracovány podle zásad ochrany osobních údajů, Stisknutím tlačítka dáváte souhlas s tímto zpracováním pro zaslání požadovaného dokumentu a dalších souvisejících dokumentů po dobu max. 5 let. Svůj souhlas můžete kdykoliv zrušit například pomocí tlačítka "Odhlásit se" v každém zaslaném e-mailu. Zásady ochrany osobních údajů.
Děkujeme za zprávu
Váš dotaz právě teď míří do naší e-mailové schránky a do 48 hodin vám na něj odpovíme.